Styrelsen

Styrelsen

Föreningen Montessorifriskolan i Eslöv är en ideell förening. Medlemmarna är föreningens högsta beslutande organ. På ordinarie föreningsstämma i september väljs styrelse som ska representera föräldrar till barn i förskola och skola. På stämman behandlas även årsredovisningen, verksamhetsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet utses också en valberedning som har i uppgift att till nästa årsmöte föreslå kandidater till styrelsen.

Styrelsen består enligt stadgarna av en ordförande samt tre till fem ledamöter med högst två suppleanter. De befattningar som finns i styrelsen utöver stadgarna är vice ordförande, sekreterare och kassör.

Jon Ivarsson är ordförande i Föreningen Montessorifriskolan i Eslöv.

Du når honom på:  ordforande@monte.nu