Vi värnar om barnens nyfikenhet

Eslövs Montessorifriskola ligger uppe på kullen där man blickar ut över Hällan och Sallerup. Inuti en helt vanlig gul tegelbyggnad skapar personal och barn en verksamhet som vi är mycket stolta över. Vårt arbetssätt följer Montessoripedagogiken med åldersblandad, individanpassad undervisning, där barnen arbetar på sin egen nivå och i sin egen takt.

Vi värnar om barns nyfikenhet och tror på förmågan att ta ansvar för sitt eget lärande.

Följ med in så berättar vi mer!

Förskolan

Förskolan med Montessoriutbildad personal ligger i samma byggnad som grundskolan och här går cirka 50 barn i åldrarna ett till fem år. Varje dag läggs stor vikt vid montessoripedagogik, rörelse, lek, relationer, kost och avslappning för barnen.

Skolan

I Eslövs första och enda friskola går ca 80 elever i åldersblandade klasser, uppdelade på f-3 och 4-6. I f-3 finns det tre lärare och en pedagog från fritids, i 4-6 finns det två lärare och en pedagog från fritids. Tillsammans med eleverna arbetar vi för att främja det självständiga lärandet. Utgångspunkten är att arbeta med frihet under ansvar.

Fritidsverksamheten

Vårt fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för elever i årskurs f-6. Vår uppgift är att ge fritidseleven en meningsfull, stimulerande och utvecklande vistelse på fritidshemmet. Verksamheten ska vara varierad och utgå från elevens behov, intressen och erfarenheter. Fritidsverksamheten ska förena omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Vi arbetar enligt montessoripedagogiken och följer läroplanen för fritidshemmet med fokus på det centrala innehållet med huvudområdena:

* Språk och kommunikation * Skapande och estetiska utrrycksformer
* Natur och Samhälle * Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Våra mål är...

…att vi erbjuder en verksamhet med varierande aktiviteter där vi ger eleven möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. …att vi verkar för att eleven känner sig trygg och får uppleva sig som en del i gruppen. …att vi bygger upp elevens förtroende för oss pedagoger så eleven känner att hen kan komma till någon av oss pedagoger om hen känner oro eller nedstämdhet.…att vi får varje elev att respekteras för den hen är och att hens uppfattningar och åsikter tillvaratas. …att vi lär eleven att ta ansvar för den fysiska och psykiska miljön och hantera konflikter på ett bra sätt. …att vi ser och uppmärksammar eleven varje dag.Vårt arbetsätt

Vi arbetar i större utsträckning med elevens fria lek där hen får utveckla sina sociala förmågor. Vi följer den fria leken för att skapa relationer med eleven men även för att uppmärksamma kunskap och intressen hos eleven som kan användas i aktiviteter eller inspirera till elevdelaktighet. Vi kompletterar den fria verksamheten med aktiviteter som är önskade av eleven via tex fritidsråd eller önskelåda. Ytterligare komplettering görs via aktiviteter påkomna av pedagogen efter kunskap, trender eller liknande. Vi vill ha en hög dos av elevdelaktighet i verksamheten och ser många fördelar med det.


Jämställdhet

Vi arbetar för att alla elever får lika möjligheter och inflytande i verksamheten. Att alla elever kan få vara den hen vill. Vi arbetar för att ingen elev eller pedagog ska känna sig diskriminerad pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vår verksamhet och dess innehåll vänder sig till alla.När eleven slutar på fritids har vi som mål att eleven har förmågan att…

ta ansvar för sin fysiska och psykiska omgivning. Att stå för sina handlingar och vara delaktig i en god social hållbarhet. kunna samarbeta med andra i olika samarbets sammanhang känna sig trygg i sin omgivning och i sig själv. Att har ett vårdat socialt beteende. känna empati. Att inte alltid sätta sig själv i centrum. Att vara en hjälpsam individ både mot yngre och äldre medmänniskor. känna sig trygg att kommunicera. Att våga säga vad man tycker på ett bra sätt. Att kommunicera när något är såväl bra som dåligt.Är du intresserad av vår fritidsverksamhet vänligen hör av dig till oss på 0703-030289

Trygghet och arbetsglädje

Skolan har en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Vi vill att alla ska gå till skolan med glädje, trivas där och utvecklas. Vi arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling och mobbning.

Föräldraengagemang som skapar sammanhållning

För att verksamheten ska fungera behövs praktiskt stöd från föräldrarna. En gång per termin anordnas en aktivitetsdag då vi storstädar och fixar inne och ute. Varje familj är också med i någon av de grupper som under året hjälper till med enklare reparationer, trädgårdsskötsel eller festfixande. Arbetsinsatsen är liten, men gemenskapen är desto större.

Så styrs skolan

Föreningen Montessorifriskolan i Eslöv är en ideell förening och medlemmarna är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens ändamål är att utan vinstsyfte driva förskola, grundskola (förskoleklass till sjätte klass) och fritidshem. Vid föreningsstämman varje höst väljs en styrelse som representerar föräldrarna i förskola och grundskola och till styrelsen adjungeras personalrepresentanter. Styrelsen ansvarar för verksamheten och utser rektor.

Styrelsen

På ordinarie föreningsstämma i september väljs styrelse som ska representera föräldrar till barn i förskola och skola. På stämman behandlas även årsredovisningen, verksamhetsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet utses också en valberedning som har i uppgift att till nästa årsmöte föreslå kandidater till styrelsen. Styrelsen består enligt stadgarna av en ordförande samt tre till fem ledamöter med högst två suppleanter. De befattningar som finns i styrelsen utöver stadgarna är vice ordförande, sekreterare och kassör.

Schoolsoft

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. Detta hjälper skolan att nå sina mål och höja kvaliteten på verksamheten. Schoolsoft förenklar kommunikationen mellan föräldrar och personal och är alltid tillgängligt via webben.

De gör jobbet

Varje medarbetare på skolan har en nyckelroll. Utan personalens engagemang och förmåga att se varje enskilt barn hade Eslövs Montessorifriskola inte nått den nivå där man befinner sig idag. Här låter vi två av medarbetarna berätta vad som får en arbetsdag på Monte att kännas riktigt lyckad:

”Att se glädjen i barnens ögon när de ”knäckt koden” eller klarat av något de aldrig trodde att de skulle kunna klara av.”

Fridha Hall, grundskollärare

”När man får vara med och dela glädjen med ett barn som lyckas med något som det har tränat på länge, att knyta en rosett eller skriva en åtta.”

Karolina Malmquist, förskollärare

Arbeta på Montessori

Är du intresserad av att arbeta eller praktisera på en fantastisk arbetsplats?

Ansök redan idag

Kvinnan bakom vår pedagogik

Maria Montessori (1850-1952), född och verksam i Italien, var Italiens första kvinnliga läkare. Maria Montessori var intresserad av barns utveckling och olika förutsättningar. Med hjälp av egna och andra forskare och lärares idéer byggde hon upp sin egen specifika pedagogik.

Maria Montessoris grundtanke var att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på och lära sig nya saker. Pedagogens roll är att uppmärksamma varje barns individuella utveckling och stimulera glädjen till inlärning. Montessorimaterialet är utvecklat med utgångspunkt att låta barnen använda alla sina sinnen när de arbetar med materialet.

Historik

Eslövs Montessoriförskola startades hösten 1968 på initiativ av två föräldrar

Vi var en av de första montessoriförskolorna i landet. Med hjälp av styrelsen för den ideella föräldraföreningen som bildades drogs förskolan igång med 40 barn i åldrarna 3-6 år. Den första lokalen var belägen i ett av punkthusen på Vångavägen. 1973 flyttades verksamheten till Stabbarps skola, som då hade renoverats med hjälp av föräldrarna. Kön till förskolan växte och av kommunen hyrdes ytterligare en lokal i Stabbarp. 1989 bildades avdelningarna Solrosen och Blåklockan. Parallellt med friskoleplanerna var Eslövs kommun på väg att renovera och starta upp Västra skolan som en F-6-skola med montessoriinriktning. Arbetsgruppen ansåg att konkurrensen med en kommunal montessoriskola inne i Eslövs tätort skulle bli alltför stor. Ett samarbete med kommunen inleddes. Detta resulterade i en överenskommelse, som innebar att Västra skolan skulle ha ett ”montessorispår” för skolår 1-6 dit montessoriförskolans barn skulle ha förtur. Man arbetade åldersintegrerat i 1-3:or och 4-6:or. Under åren blev det allt svårare att upprätthålla montessoripedagogiken på Västra skolan. Det var också svårt att rekrytera behörig personal.

Efter åtta år på Västra kom återigen friskoleidén upp från en grupp föräldrar och en arbetsgrupp bildades. Gruppen arbetade intensivt under våren och sommaren för att skolan skulle kunna starta hösten 2002. Lokaler söktes och när det visade sig att Region Skånes sjukhem Tåbelund stod tomt, kändes detta som det perfekta alternativet. Lokalerna och utemiljön iordningställdes för förskola, grundskola 1-6 och fritidshem. Det var då redan bestämt att förskolan också skulle följa med till samma lokaler på Tåbelund. Flytten dit gick i november 2002. Att ha förskola och skola under samma tak har bara fördelar. Alla känner varann och ett nära samarbete är möjligt.

Läsårstider

Elevernas Läsårstider

Vårtermin 2023: Ons 11/1 - Ons 14/6
Hösttermin 2023: Ons 16/8 - Tor 21/12

Vårtermin 2024: Ons 10/1 - Tis 11/6


Lovdagar för Elever

Hösttermin 2023 - Studiedag Skola: Tor 5/10 - Fre 6/10
Hösttermin 2023 - Höstlov: Mån 30/10 - Fre 3/11

Vårtermin 2024 - Sportlov: Mån 19/2 - Fre 23/2
Vårtermin 2024 - Studiedag Skola: Mån 12/3
Vårtermin 2024 - Påsklov: Mån 25/3 - Mån 1/4
Vårtermin 2024 - Studiedag Skola: Fre 10/5
Vårtermin 2024 - Studiedag Skola: Fre 7/6


Stängningsdagar

Vårtermin 2023: Tis 10/1 (hela huset)
Vårtermin 2023: Fre 16/6 (hela huset)

Hösttermin 2023: Mån 7/8 (förskola)
Hösttermin 2023: Tor 10/8 (skola/fritids)
Hösttermin 2023: Tor 5/10 (hela huset)

Vårtermin 2024: Tis 9/1 (hela huset)
Vårtermin 2024: Tor 13/6 (hela huset)

Lärarnas Läsårstider

Vårtermin 2023: Mån 9/1 - Tis 20/6
Hösttermin 2023: Ons 9/8 - Tor 21/12

Vårtermin 2024: Mån 8/1 - Mån 17/6


Lovdagar för Lärare

Vårtermin 2023 - Sportlov: Mån 20/2 - Fre 24/2
Vårtermin 2023 - Påsklov: Mån 3/4 - Mån 10/4
Vårtermin 2023 - Klämfredag: Fre 19/5

Hösttermin 2023 - Höstlov: Mån 30/10 - Fre 3/11

Vårtermin 2024 - Sportlov: Mån 19/2 - Fre 23/2
Vårtermin 2024 - Påsklov: Mån 25/3 - Mån 1/4
Vårtermin 2024 - Studiedag Skola: Fre 10/5


Kompetensutveckling

Vårtermin 2023: Mån 9/1 - Tis 10/1, Ons 15/3, Mån 5/6, Tor 15/6 - Tis 20/6

Hösttermin 2023: Ons 9/8 - Tis 15/8
Hösttermin 2023: Tor 5/10 - fre 6/10

Vårtermin 2024: Mån 8/1 - Tis 9/1
Vårtermin 2024: Tis 12/3
Vårtermin 2024: Fre 7/6
Vårtermin 2024: Ons 12/6 - Mån 17/6

Kompetensutvecklingsdagar för lärare = Grundskolan STÄNGT!

Fortbildningsdagar

Fortbildningsdagar = Förskola, Grundskola F-6 och Fritidshem STÄNGT!

Aktivitetsdag 2023

För att verksamheten ska fungera behövs praktiskt stöd från föräldrarna. En gång per termin anordnas en aktivitetsdag då vi storstädar och fixar inne och ute.

Kommande aktivitetsdag är 2023-04-01 KL 09.00 - 12.00

Lämning av skolbarn

Skoldagen börjar kl 08.00 och det är önskvärt att barnen/eleverna kommer i så god tid att de kan vara i klassrummet kl 07.55.
När fritidshem börjar morgonen utomhus så öppnar skolan sina dörrar KL 07.50. Innan denna tid kan skolbarn lämnas på gården där Fritidshem har sina aktiviteter. Eleverna på fritidshemmet är utomhus med fritidshemspersonal fram till kl 07.50 under tiden efter påsklovet på våren och tiden fram till höstlovet på hösten.

Sjukanmälan/frånvaro del av dag

Vid sjukanmälan av ditt barn ska detta göras på Schoolsoft senast 7.30 på morgonen. Du kan sjukanmäla fler än en dag i förväg.

Vid frånvaro del av dag (till exempel läkarbesök, tandläkarbesök) görs även detta på Schoolsoft. Vid frånvaro del av dag ska även ett meddelande på Schoolsoft skickas till respektive klasslärare.

Lathund för sjukanmälan/frånvaro del av dag finns under allmänt på Schoolsoft.

Övergripande rutiner och tider för förskola och skola/fritids

Eslövs montessorifriskola kan vid behov erbjuda vårdnadshavare barnomsorgsplats kl 06.00-18.00. Vistelsetidsschema ska lämnas in minst 14 dagar i förväg
Tider Händelse
06.00 Fritids öppnar - föräldrar lämnar vistelsetidsschema
06.00 - 07.15 Förskola och fritids är sammanslagna
06.45 - 07.15 Frukost serveras. Under denna tid kan inga barn lämnas varken på förskola eller fritids. Anledningen är att frukosten ska kunna ätas i lugn och ro
07.50 Elever som inte har fritidsplats får gå in i skolans lokaler, då lärarna finns på plats och har ansvar för eleverna
08.00 Skolans verksamhet börjar
10.50 - 11.30 Lunch
Eleverna tar maten vid ett “gående bord”. Matvärdarna i varje klass dukar bord/vagnar. Det finns alltid minst en pedagog tillsammans med eleverna vid lunchen. Matvärdarna hjälper också till med diverse uppgifter efter maten som t ex disk och soptömning. En pedagog är matvärd och finns till hjälp i köket
11.30 - 14.00 Skolans verksamhet fortsätter enligt schema
13.30 - 18.00 Fritidsverksamhet
17.15 Sammanslagning av fritids och förskola i fritids lokaler
Om någon i personalen, som ska öppna på morgonen, blir sjuk under kvällen eller tidig morgon ringer man till den som kommer närmast efter i schemat för dagen för att ev kunna lösa vikariefrågan tills vidare på detta sätt.

Vikarieanskaffning sker vid behov och personalen kan själva ringa in vikarie. Först måste man se efter i verksamheten om man kan lösa det utan vikarie beroende på hur många barn som finns den aktuella dagen.

Föräldrasamverkan

För att verksamheten ska fungera ser vi gärna ett praktiskt engagemang från föräldrarnas (medlemmarnas) sida.

En gång per termin anordnas en arbetsdag/aktivitetsdag,då man gör en storstädning både inne och ute. Därutöver utförs vissa reparationer, trädgårdsskötsel, underhåll ute och inne etc av föräldrar. Det finns olika ”fixar”-grupper inom olika inriktningar. Varje familj har möjlighet att delta i en sådan grupp.

Medlemskap i föreningen Eslövs Montessorifriskola

Det är inte obligatoriskt men önskvärt med medlemskap för att ha barn i föreningens verksamhet.

För att ha rösträtt på årsstämman måste man ha ett medlemskap i föreningen, för närvarande 100 kr/år/familj. Avgiften betalas i september och gäller per läsår. Det är samma summa oavsett om man har barn på förskolan eller i grundskolan.

Medlemskap i Svenska Montessoriförbundet

Montessorifriskolan i Eslöv är medlem i Svenska Montessoriförbundet. Här kan du och din familj också bli medlemmar. Detta är helt frivilligt. Som medlem i Svenska Montessoriförbundet är du med och verkar för pedagogikens möjligheter i Sverige. Förbundet är en sammanslutning av lokala montessoriföreningar. Förbundet har som huvudsaklig uppgift att verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige. Som privatperson kan du vara enskild medlem i Svenska Montessoriförbundet vilket kostar 360 kr per år. Du erhåller då MontessoriTidningen med sex nummer per år och kan köpa litteratur till medlemspris.

Information angående avgifter

Medlemsavgift

Anmälan

Här görs anmälan för att placera ert/era barn i kö till Eslövs Montessorifriskola:
Barn som går på Eslövs Montessoriförskola är garanterade plats på skolan. Intagning till förskola och skola görs i första hand vid höstterminens början. Därefter görs intagning endast om en plats blir ledig på förskolan/skolan.

Intagning av nya barn/elever sker enligt turordning efter anmälningsdatum.
Förtur ges barn/elever som har syskon i förskolan/skolan. Barn som är inskrivna i annan montessoriförskola/skola, som är ansluten till Svenska Montessoriförbundet. Övriga efter anmälningsdatum.
Anmälan online/digitalt:

Förskola / Skola

Övriga Blanketter & Information

 • Vistelsetider 2021-09-28
 • Ansökningsblankett Förskola / Skola
 • Likabehandlingsplan skola fritidshem 2021-2022
 • Likabehandlingsplan förskola 2020-2021
 • Handlingsplan Hot och Våld 2021-2022
 • Fritidshemsinformation
 • Medlemsavgifter
 • Anhållan om ledighet
 • Uppsägning av plats
 • Folder Eslövs Montessorifriskola
 • Rutin för förbättringsförslag och klagomålshantering
 • Rutin för förbättringsförslag och klagomålshantering - Blankett

Både förskolan och skolan finns på Solvägen 33, 241 31 Eslöv

Förskolan

Förskolan når du på telefonnummer:

Solklockan inne: 0730 - 258 543

Solklockan ute: 0730 - 265 233

Fröet: 0722 - 077 289

Skolan och Fritidshem

Skolan och fritidshem finns på telefonnummer:
070 - 30 30 289

Fritids/skola inne: 0703 - 030 289

Fritids/skola ute: 0730 - 273 842

Rektor

Du når rektor Petra Addenback på petra.addenback@monte.nu
telefonnummer 0705 - 583 553

Styrelsen

Jonas Nyrén är ordförande i Föreningen Eslövs Montessorifriskola. Du når honom på: ordforande@monte.nu

Skolsköterska

Vår skolsköterska är Marianne Lindström som finns hos oss på måndagar jämna veckor mellan 08.00-16.30

skolskoterska@monte.nu
telefonnummer: 0793 - 54 99 66

Lämna meddelande